Disclaimer

Disclaimer voor Nonstop Printing

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Nonstop Printing. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website alleen te hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nonstop Printing is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij.


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nonstop Printing te mogen claimen of te veronderstellen.


Nonstop Printing streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nonstop Printing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.